Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (“Podmienky”) spoločnosti Protranscar s.r.o., so sídlomVrchovinská 828/6, Praha 19300, Česká republika, IČO 24825930, zapísaná v obchodnom registri pod sp. zn. C 177887/MSPH vedenom u Městského soudu v Praze, e-mail protranscar@email.cz(„My” alebo „Predávajúci)upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich, a Nás, ako predávajúcich, vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy („Zmluva“) uzavreté prostredníctvom E-shopu na webových stránkach lacne.diely.sk

Ustanovenia týchto Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Znenie Podmienok môžeme jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.

Ako iste viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás, a Zmluva je tak uzatvorená dištančným spôsobom v prostredí E-shopu, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky („webové rozhranie E-shopu“).

Pokiaľ niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda pred Podmienkami prednosť.

 • NIEKTORÉ DEFINÍCIE
   1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;
   2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;
   3. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;
   4. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov; 
   5. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
   6. Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;
   7. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami oznámených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzatvorených Zmlúv;
   8. Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci
   9. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope.. 
 • VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE
   1. Kúpa Tovar je možná cez webové rozhranie E-shopu, po telefóne alebo osobne na predajni.
   2. Pri nákupe Tovaru je Vaša povinnosť poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.
 • UZATVORENIE ZMLUVY
  1. Zmluvu s Nami je možné uzatvoriť v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku.
  2. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s tým, že prostriedky komunikácie na diaľku využívame.
  3. K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh Objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:
   1. Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „Pridať do košíka“);
   2. Informácie o Cene, Cene za dopravu, spôsobe platby Celkové ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci užívateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoľného Tovaru a spôsobu jeho doručenia;
   3. Svoje identifikačné a kontaktné údaje slúžiace na to, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä teda meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;
  4. V priebehu tvorby návrhu Objednávky môže až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Objednávka zaväzujúca k platbe“ Objednávku vytvoríte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše zoznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. Na potvrdenie a súhlas slúži zatrhávacie políčko. Po stlačení tlačidla „Objednávka zaväzujúca k platbe“ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.
  5. Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, ako Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky. Potvrdením Objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu Objednávky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
  6. Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, keď Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. Informáciu o maximálnom počte Tovarov Vám však vždy v rámcu E-shopu vopred poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte.
  7. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, keď ste obdržali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie novej Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte. V prípade, že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, keď Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba alebo prebýva cifra.
  8. V prípade, keď dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok k zaplateniu Celkovej ceny.
  9. V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku jeho prostredníctvom. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.
  10. V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Pokiaľ tak urobíte, bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou.
 • UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
  1. Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu. 
  2. Pri registrácii Užívateľského účtu je Vaša povinnosť uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje av prípade zmeny ich aktualizovať.
  3. Prístup k Používateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.
  4. Užívateľský účet je osobný, a nie ste teda oprávnení umožniť jeho využívanie tretím osobám.
  5. Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho viac ako 2 roky nevyužívate, alebo v prípade, keď porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.
  6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.
 • CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA
  1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.
  2. Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.
  3. Platbu Celkovej ceny po Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkové ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:
   1. Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky.
   2. Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.
   3. Hotovo pri osobnom odbere. Hotovo je možné hradiť Tovar v prípade prevzatia v Našej prevádzke. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.
   4. Platba kartou, Apple Pay
    1. Online platby pre nás zaisťuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.
    2. Najrýchlejší spôsob zaplatenia online. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód – tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak budete najskôr požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý obdržíte SMSkou od svojej banky.
    3. Kontakt: ComGate Payments, a.s.
     Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
     E-mail: platby-podpora@comgate.cz
     Tel: +420 228 224 267
  4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu. Faktúra bude tiež fyzicky priložená k Tovaru a dostupná v Užívateľskom účte.
  5. Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.
  6. V prípade účtovania vratnej zálohy na starý diel je zákazník povinný dodať vratný diel do 14-tich dní, pokiaľ nebude dohodnuté inak, pokiaľ kupujúci túto lehotu nedodrží, prepadá záloha predávajúcemu.
 • DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA VECI
  1. Tovar Vám bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:
   1. Osobný odber na jednej z našich prevádzok;
   2. Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Zásielkovňa;
   3. Doručenie prostredníctvom dopravných spoločností FOFRcz, GLS, Zásielkovňa, FedEx;
  2. Tovar je možné doručiť v rámci Českej republiky a krajín EÚ.
  3. Doba doručenia Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia Tovaru Vám bude oznámená v potvrdení Objednávky. Doba uvedená na E-shope je iba orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. V prípade osobného odberu na prevádzkarni Vás vždy o možnosti vyzdvihnutia Tovaru budeme informovať prostredníctvom e-mailu.
  4. Po prevzatí Tovaru od dopravcu je Vaša povinnosť skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru av prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poruche na obale, ktorá svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupe do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.
   Zároveň je Vaša povinnosť skontrolovať fyzický stav tovaru z dôvodu možného poškodenia av prípade akýchkoľvek závad nám túto skutočnosť bezodkladne oznámiť, neskoršia reklamácia z dôvodu fyzického poškodenia bude zamietnutá.
  5. V prípade, keď porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Nám ale v takom prípade vzniká právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Pokiaľ sa rozhodneme toto právo využiť, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie Ceny za dopravu, prípadne na nárok na náhradu škody, pokiaľ vznikla.
  6. Pokiaľ je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bol v Zmluve dohodnutý, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné 14 dní od doručenia e-mailu.
  7. Nebezpečné škody na Tovare na Vás prechádzajú v okamihu, kedy ho prevezmete. V prípade, keď Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 Podmienok, na Vás nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza v okamihu, keď ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.
  8. V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti Vás budeme vždy informovať v prípade:
   1. mimoriadneho výpadku výroby Tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné Tovar dodať;
   2. omeškanie s dodaním Tovaru od nášho dodávateľa, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dodania.
  9. V prípade, že nebudeme schopní Vám Tovar dodať ani do 30 dní od uplynutia doby doručenia Tovaru uvedené v potvrdení Objednávky, a to z akéhokoľvek dôvodu, sme My aj Vy oprávnení od Zmluvy odstúpiť.
 • PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
  1. Zaručujeme, že v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare podľa čl. 6.7 Podmienok je Tovar bez vád, najmä potom, že:
   1. zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;
   2. je vhodné na účel, na ktorý ho požadujete as ktorým súhlasíme;
   3. je vhodné na účel, na ktorý sa Tovar tohto druhu obvykle používa;
   4. množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam Tovaru toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené nami alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením;
   5. zodpovedá kvalitou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, ktoré Vám boli poskytnuté pred uzavretím zmluvy.
  2. Práva a povinnosti ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
  3. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä pokiaľ nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. identifikačných údajov. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany na vyžiadanie. V uplatnení práva z chybného plnenia je potrebné zvoliť, ako chcete vadu vyriešiť, pričom túto voľbu nemôžete následne, s výnimkou prípadov podľa čl. 7.4, bez nášho súhlasu zmeniť. Reklamáciu vybavíme v súlade s Vami uplatneným právom z chybného plnenia.
  4. Pri reklamácii elektronických súčastí a jednotiek požadujeme kompletný výpis z diagnostiky pred a po inštalácii zakúpeného tovaru.
  5. Ak má Tovar vadu, máte nasledujúce práva:
   1. na odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady, alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru; alebo
   2. na odstránenie vady opravou Tovaru,
    ibaže by bol zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým spôsobom neprimerane nákladný, čo sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre vás.
  6. Sme oprávnení odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady.
  7. Ďalej máte právo na:
   1. primeranú zľavu z Ceny; alebo
   2. odstúpenie od Zmluvy,,
    ak:
    a) odmietneme vadu odstrániť alebo ju neodstránime v súlade s právnymi predpismi;
    b) sa vada prejaví opakovane,
    c) je vada podstatným porušením Zmluvy; alebo
    d) je z nášho vyhlásenia alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre Vás
  8. Právo na odstúpenie od Zmluvy nepatrí v prípade, ak je vada Tovaru nevýznamná.
  9. V prípade, že ste si vadu na Tovar spôsobili sami, práva z chybného plnenia Vám nepatria.
  10. Chybou Tovaru nie je opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním alebo pri použitom Tovare opotrebenie zodpovedajúce miere jeho predchádzajúceho používania.
  11. Pri uplatnení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedené:
   1. dátum, kedy ste reklamáciu uplatnili;
   2. čo je obsahom reklamácie;
   3. aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete;
   4. Vaše kontaktné údaje na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.
  12. Ak sa nedohodneme na dlhšej lehote, do 30 dní od obdržania reklamácie odstránime vady a poskytneme Vám informáciu o vybavení reklamácie na uvedené kontaktné údaje. Pokiaľ táto lehota márne uplynie, môžete odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.
  13. O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom a vydáme Vám potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. Pokiaľ je reklamácia oprávnená, náleží Vám náhrada účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napr. účtenkami či potvrdeniami o cene za dopravu. V prípade, že došlo k odstráneniu vady dodaním nového Tovaru, je Vašou povinnosťou Nám pôvodný Tovar vrátiť, náklady na toto vrátenie však hradíme My.
  14. V prípade, že ste podnikateľmi, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia Tovaru.
  15. V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatiť práva z chybného plnenia pri vade, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.
  • ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
   1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho počiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
   2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 1829 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, resp. pokiaľ sa jedná o kúpu tovaru, potom do štrnástich dní od jeho prevzatia. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko kusov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti Tovaru, av prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína bežať dňom dodania prvej dodávky.
   3. Vrátený produkt musí byť nepoškodený a bez známok používania
   4. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačných údajov). Na odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany na vyžiadanie.
   5. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy plnenie uvedené v § 1837 Občianskeho zákonníka.
    1. Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, pokiaľ Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
    2. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok ste povinní Nám Tovar zaslať do 14 dní od odstúpenia a nesiete náklady spojené s vrátením tovaru k Nám. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali. V prípade odstúpenia z dôvodu, že My porušíme uzavretú Zmluvu, hradíme aj náklady spojené s vrátením tovaru k Nám, avšak opäť iba do výšky Ceny za dopravu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pri dodaní Tovaru ponúkali.
    3. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 30 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený odstúpenie od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, ako Nám Tovar vrátite. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.
    4. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. by ste sa s Tovarom zoznamovali v kamennej predajni. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení pohľadávku z titulu nákladov započítať na Vašu pohľadávku na vrátenie Ceny.
    5. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred tým, ako Vám dodáme Tovar, pokiaľ existujú objektívne dôvody, prečo nie je možné Tovar dodať (najmä dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody spočívajúce v povahe Tovaru), a to aj pred uplynutím doby uvedenej v článku. 6.9. Podmienok. Môžeme tiež od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ je zjavné, že ste uviedli v Objednávke zámerne nesprávne informácie. V prípade, že nakupujete tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda ako podnikateľ, sme oprávnení od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek, aj bez udania dôvodu.
    6. Zákazník je povinný zabaliť vrátený tovar tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. V prípade, že tovar dorazí poškodený počas prepravy vplyvom nedostatočného zabalenia, má predávajúci právo toto vrátenie zamietnuť! Nebudeme riešiť reklamáciu zle zabalených zásielok s prepravcom.
    7. Pri vrátení elektronických súčastí a jednotiek požadujeme kompletný výpis z diagnostiky pred a po inštalácii zakúpeného tovaru.
    8. Adresa pre vrátenie tovaru je: Protranscar s.r.o., Sojovice č. ev. 433/5, 294 75, Česká republika, tel.: +420 739338899
   • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
    1. Pokiaľ Náš a Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad budeme zasielať tovar mimo územia Slovenskej republiky), bude sa vzťah vždy vyčíňať právom Slovenskej republiky. Pokiaľ ste však spotrebitelia, nie sú touto dohodou dotknuté Vaše práva plynúce z právnych predpisov.
    2. Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.
    3. Všetky náhradné diely a dostavbové sady sú dodávané bez montážneho postupu (návodu) a vyžadujú odbornú montáž a znalosti, spravidla sa jedná o produkty, ktoré je možné použiť v rôznych modeloch a montážne postupy sa teda môžu líšiť. Všetky schémy a dielenské postupy možno dohľadať na oficiálnych stránkach erWin.
     Škoda: https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showHome.do
     Volkswagen: https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
     Audi: https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
     Seat: https://erwin.seat.com/erwin/showHome.do
    4. Zmluvu je možné meniť iba na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzavretých zmlúv, ale iba zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. O zmene Vás však budeme informovať iba v prípade, že máte vytvorený Užívateľský účet (aby ste túto informáciu mali v prípade, že budete objednávať nový Tovar, zmena však nezakladá právo výpovede, pretože nemáme uzatvorenú Zmluvu, ktorú by bolo možné vypovedať), alebo Vám na základe Zmluvy máme dodávať Tovar pravidelne a opakovane. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od Vás do 14 dní od zaslania informácie o zmene nedostaneme výpoveď uzavretej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky Tovaru, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Tovaru nasledujúcu po účinnosti zmeny. Výpovedná doba v prípade, že výpoveď podáte, je 2 mesiace.
    5. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci, a pokiaľ stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.
    6. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenie Objednávky so zhrnutím Objednávky obdržíte e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.
    7. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2023